اسناد فنی

Project One Design

01 طرح یک طرح

Project One Design02

02 پروژه یک طرح

Project One Design03

03 پروژه یک طرح

Project One Design04

04 طرح یک طرح

Project One Design05

05 طرح یک طرح

Project One Design06

06 طرح یک طرح

  • 1 دستگاه پر کردن دستی Rfom Brenu
  • 2 معرفی ماشین بسته بندی چندگانه از برنو
  • 3 دستگاه پرکن اتوماتیک نیمه از Brenu